Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató: a fidelitas.hu és a Fidelitas mobil applikáció tartományban kezelt űrlapok kitöltésével, hozzájárulok, hogy a közölt személyes adataimat a Fidelitas (1062 Budapest, Lendvay utca 28.), az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (2) bekezdése a) pontja alapján, további kapcsolattartás, véleménykérés, választási és egyéb tájékoztatás, adománygyűjtés céljából, az adatkezeléshez tett hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezelje.

A Fidelitas elektronikus levél szolgáltatásán keresztül kíván tájékoztatást nyújtani. A Fidelitas ki kívánja zárni a kéretlen leveleket, ezért az elektronikus levél szolgáltatásának igénybevételéhez elektronikus levélcím közlése szükséges. Tudomásul veszem azt a tájékoztatást, hogy személyes adataim kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérhetek az adatkezelőtől.

Az elektronikus levél szolgáltatásról egy az fidelitas@fidelitas.hu e-mail címre küldött leiratkozási szándékot megfogalmazó levél küldésével mondhatok le. Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét kifogásolom, tiltakozhatok személyes adataim kezelése ellen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhatok.

A közölt személyes adatokat a Fidelitas nyilvánosságra nem hozza, külföldre és harmadik személynek nem továbbítja. Elektronikus levélcímem (és egyéb adataim) önkéntes közlésével nyilatkozom, hogy elolvastam és elfogadtam az adatkezelési szabályokat.

Mobil applikáció felhasználási feltételek

 1. A Szolgáltatást igénybe venni kívánó személyek a https://fidelitas.hu/csatlakozas cím alatt tudnak regisztrálni.
 2. A Felhasználó a regisztrációja során az alábbi adatokat bocsátja a Fidelitas rendelkezésére:
  1. Teljes név
  2. E-mail cím
  3. Telefonszám
  4. Születési év
  5. Csoport
 3. A Felhasználó a regisztrációja során a valóságnak megfelelő adatokat köteles feltüntetni.
 4. A Felhasználóval a regisztráció további lépéseként a Fidelitas illetékese veszi fel a kapcsolatot a Felhasználó által megadott elérhetőségeken.
 5. A mobil applikáció használatához a Felhasználó jelszót választ magának, amely a későbbiekben biztosítja, hogy a Felhasználó és csak a Felhasználó használhassa a Felhasználói Fiókot. A jelszó bizalmasságának megőrzése a Felhasználó felelőssége. A Felhasználói Fiók arra nem jogosult személy általi használatából eredő károkat a Felhasználó viseli. A Felhasználó a jelszó elfelejtése esetén a fidelitas@fidelitas.hu-ra küldött email segítségével tud helyreállítást igényelni.
 6. A Felhasználó a regisztráció során jogosult képet feltölteni magáról, amelyek használatára a Fidelitas csak a Felhasználási Feltételek keretei között jogosult.
 7. A Fidelitas és a Felhasználó között – a regisztráció által – létrejövő jogviszony a Felhasználó Fiókjának törléséig áll fenn határozatlan időtartam erejéig.
 8. A Fidelitas egyébiránt fenntartja magának a jogot, hogy az applikációban megvalósított magatartásokat moderálja. 

A Felhasználói Fiók törlése

 1. A Fidelitas jogosult törölni a Fiókot, amennyiben a Felhasználó jogellenes, illetőleg más Felhasználók érdekeit súlyosan sértő magatartást fejt ki az applikációban, így különösen a Felhasználási Feltételek felhasználók jogait érintő esetek észlelése esetén.
 2. A Felhasználói Fiók törlése által minden egyéb, a Fiókhoz köthető jog és kötelezettség megszűnik (pl.: hírlevél-szolgáltatás). 

Általános tájékoztatás

 1. A Fidelitas – kapcsolattartáshoz kötődő – adatai a következők:
  Központi iroda
  A Központi Iroda a Fidelitas életének, napi működésének központi szervezését hivatott ellátni.
  Az Iroda elérhetőségei:
  Cím: Országgyűlés Hivatala (Budapest, Széchenyi rkp. 19, 1358) 656-657. iroda
  Telefonszám: +361 441 5752
  E-mail: fidelitas@fidelitas.hu
  Levélcím: 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.

Felhasználók jogai

 1. Tájékoztatáshoz való jog: megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól.
 2. Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.
 3. Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre – megjegyezzük, hogy az adatok pontosságáért az adatkezelőt terheli a felelősség, így célszerű időről időre ellenőrizni azok pontosságát
 4. Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.
 6. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át. Bár ez a jog jól hangzik, kérdés, hogy mennyire lesz megvalósítható a gyakorlatban.
 7. Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Ez tipikusan akkor szokott megtörténni, amikor az érintett nem adta hozzájárulását személyes adatai adott kezeléséhez. 

Felhasználói jogsértések

 1. Felhasználói jogsértésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan a következő magatartások:
  1. Az applikációban kifejtett tevékenység során megvalósított büntetőjogi, valamint szabálysértési tényállás. A Fidelitas kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen jellegű magatartások megvalósításáról a tudomásszerzés után haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkező hatóságokat.
  2. Az applikáció és a weboldal szerzői jogi oltalom alatt álló tartalmának engedély nélküli bárminemű felhasználása.
  3. Bármely tevékenység, amely az applikáció vagy a weboldal rosszhiszemű adaptációjára, feltörésére, leállítására, visszafejtésére irányul, különösen – de nem kizárólag – a hacker-tevékenység.
  4. Az applikációban történő engedély nélküli reklámok elhelyezése.
  5. Jogszabályt, valamint más személyeket jogaikban sértő adatok elhelyezése.

A Felhasználási Feltételek módosítása

 1. A Fidelitas fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy a Felhasználási Feltételeket egyoldalúan bármikor módosítsa, egyúttal a Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a Felhasználási Feltételek módosítását követően a Felhasználót az eszközölt módosításokról megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban stb.) tájékoztatja. 

Panaszkezelés és jogérvényesítés

 1. A Felhasználó e-mailben jelezheti panaszát a fidelitas@fidelitas.hu e-mail címen. A Fidelitas a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, és megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Ezen túl a Felhasználó panaszával fordulhat a Weboldal „Kapcsolat” cím alatt megjelölt elérhetőségek bármelyikéhez.
 2. A Felhasználó – összhangban az Adatvédelmi szabályzattal – jogosult a Személyes adatainak megadásától (azaz a regisztrációtól) kezdve az adatkezelés végéig (azaz a regisztráció törléséig) bármikor tájékoztatást kérni a kezelt adatai köréről, állapotáról, tartalmáról és általánosságban a Szolgáltatás, valamint a jogviszony vonatkozásában felmerült kérdésekről a fidelitas@fidelitas.hu e-mail címen.

Kapcsolat